Politika zasebnosti

Zagotavljanje informacij o obdelavi osebnih podatkov.

Splošno

V tej politiki zasebnosti Image & Information d.o.o. (v nadaljevanju podjetje), naročnikom, uporabnikom storitev, kupcem in drugim, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba). Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, posebnih pogojih (v nadaljevanju: PP) in v prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oziroma za posamezno storitev. Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

Informacije o upravljavcu

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov Image & Information d.o.o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana www.image-info.si, info@image-info.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podjetja je dosegljiva pisno na naslovu: Image & Information d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte: info@image-info.si.

PODLAGE ZA OBDELAVO IN NAMENI

Podjetje podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij s strankami. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. Podjetje bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti. Podjetje pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za sklepanje in izvajanje pogodbe, podjetje obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo podjetje obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja podjetje skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov podjetje le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko podjetje obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik podjetju poda ob sklepanju in izvajanju pogodbenih razmerij (npr., vendar ne izključno: podatki, pogodb, anket in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah, napravah), podatke o nakupih.

Na podlagi soglasja lahko podjetje informacije in ponudbe uporabniku posreduje prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, kjer je soglasje podano.

Preklic soglasij

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Image & Information d.o.o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana preko obrazca na spletni strani ali na elektronski naslov www.image-info.si, info@image-info.si. V primeru preklica soglasja podjetje preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so podjetje, dobavitelji podjetja in pogodbeni partnerji podjetja.
Preden podjetje dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali le-ti izpolnjujejo zahteve podjetja glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja podjetje. Dobavitelji in poslovni partnerji podjetja imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od podjetja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da podjetje pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri podjetju. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Image & Information d.o.o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana www.image-info.si, info@image-info.si. Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Podjetje lahko pri sklepanju pogodbenih razmerij z uporabniki zahteva le podatke, ki jih lahko zahteva v skladu s predpisi ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. Zahtevani podatki so navedeni v pogodbi ali pogojih uporabe. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih podjetje ne more pridobiti, lahko podjetje zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi.

S 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo.

V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.